Eweka Overeenkomst Servicevoorwaarden

14 Mei 2018

INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE VOORWAARDEN VAN EWEKA INTERNET SERVICES B.V. (“EWEKA”), DIENT U GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE SERVICES. VOOR UW GEBRUIK VAN ONZE SERVICES IS UW AANVAARDING VAN DEZE OVEREENKOMST EN HET HIERIN VERMELDE BELEID VEREIST.

EWEKA heeft een Zero Tolerance beleid inzake SPAM en schending van auteursrechten. Indien u een Kennisgeving en Verwijdering wilt indienen op grond van een auteursrechtklacht, verwijzen wij u rechtstreeks naar ons Beleid inzake Kennisgeving en Verwijdering https://ntd.eweka.nl/?lang=nl.

Door gebruik te maken van de Diensten van Eweka (de “Diensten”), bevestig je dat je ten minste 18 jaar oud bent, dat je een natuurlijke persoon bent die handelt voor doeleinden die buiten jouw handels-, bedrijfs-, ambachtssector of beroep vallen en dat je de onze diensten niet voor commerciële doeleinden zult gebruiken. Je begrijpt dat internet informatie kan bevatten die beledigend en/of illegaal kan zijn in verschillende rechtsgebieden of ongepast kan zijn voor bepaalde leeftijden en dat Eweka niet verantwoordelijk is voor het opsporen en/of verwijderen van dergelijke informatie.

U begrijpt dat wij u ongefilterde toegang tot Usenet bieden. Wij kunnen geen controle uitoefenen over de inhoud die u via Usenet ontvangt. Usenet-groepen kunnen beledigend, schadelijk of onnauwkeurig materiaal bevatten en in sommige gevallen berichten die verkeerd zijn gelabeld of die anderszins misleidend zijn. We verwachten dat u voorzichtigheid --en gezond verstand-- gebruikt bij het gebruik van Usenet. Bovendien moet u zich houden aan alle toepasselijke wetgeving in verband met uw toegang tot de Services van Eweka, inclusief wetten met betrekking tot auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

Vergoedingen

Eweka kan, met voorafgaande kennisgeving, de kosten die u in rekening worden gebracht voor toegang tot de Services te allen tijde wijzigen. U heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de tariefwijziging een verhoging betreft binnen drie maanden na het sluiten van deze overeenkomst. Alle gemelde prijzen gelden voor één gebruiker. U stemt ermee in dat alle kosten die Eweka in rekening brengt voor toegang tot de Services automatisch zullen worden afgeschreven van uw krediet- of bankrekening, opgenomen in het bestand bij Eweka op het moment dat uw abonnement op Services automatisch wordt verlengd.

Aangeboden Services

Eweka exploiteert een online, geautomatiseerd interactief informatie-, communicatie- en transactiesysteem (het "Systeem") dat toegang biedt tot Usenet. Eweka zal deze Service verlenen. De term "u" omvat, wanneer de context dit toelaat, gebruikers, klant, medewerkers van de klant, werknemers, vertegenwoordigers en contractanten die onze Services of ons Systeem gebruiken.

Spam

Eweka handhaaft een zero-tolerance spam beleid met betrekking tot berichten die via ons netwerk op Usenet verschijnen. Het is uitsluitend aan Eweka om te bepalen of berichten als spam worden beschouwd. Een definitie van spam omvat het volgende:

 • Multiposting
  Meerdere identieke berichten plaatsen, elk naar één nieuwsgroep.
 • Sporge
  Ontregelende handeling van het plaatsen van artikelen op een Usenet-nieuwsgroep, met vervalste kopteksten zodat het lijkt alsof ze door anderen zijn geplaatst.
 • Advertenties
  Het plaatsen van advertenties voor websites, bedrijven, enz. Inclusief uitnodigingen voor persoonlijke of liefdadigheidswebsites.
 • Cross-posting
  Posten naar meer dan één groep op hetzelfde moment. Sommige binaire groepen moedigen dit aan, maar alleen als de inhoud geschikt is voor elke nieuwsgroep.

Indien Eweka vaststelt dat u een of meer spam-artikelen heeft geplaatst, worden u schoonmaakkosten in rekening gebracht van €500 per uur en wordt uw account onmiddellijk geannuleerd en zal Eweka alle redelijke inspanningen leveren om te voorkomen dat u daarna op welk moment dan ook nog van ons netwerk gebruik kunt maken. Het voorgaande doet geen afbreuk aan overige rechten en rechtsmiddelen die Eweka kan verkrijgen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot haar recht specifieke prestaties of schadevergoeding te vorderen.

Controle van Inhoud

Houd er rekening mee dat Eweka geen inhoud controleert of bestuurt. Eweka behoudt zich echter het recht voor om bepaalde Usenet-groepen of -inhoud op elk gewenst moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken tijdelijk of permanent te verwijderen.

Eweka is niet aansprakelijk voor het verlies, de beschadiging, wijziging of verwijdering van inhoud geplaatst via onze Services of op ons Systeem. Door gebruik te maken van onze Services doet u uitdrukkelijk afstand van het recht om schadevergoeding te eisen en gaat u ermee akkoord Eweka te vrijwaren voor dergelijk verlies, wijziging, corruptie of verwijdering.

Eweka kan ook beperkingen opleggen aan het volume van de Services die u kunt gebruiken, gemeten aan de hand van de bandbreedte die wordt verbruikt bij het uploaden of downloaden van inhoud of op een andere manier gemeten. Eweka kan ook de Services te allen tijde, al dan niet met kennisgeving, geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent wijzigen of beëindigen en u stemt ermee in dat Eweka niet aansprakelijk is jegens u of derden voor een dergelijke wijziging, opschorting of beëindiging.

Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik

U mag onze Services of ons Systeem niet gebruiken om illegaal materiaal te plaatsen, te verkrijgen of te verzenden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot transmissies die een misdrijf zouden vormen, aanleiding zouden geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins een lokale, staats-, nationale of internationale wet of regelgeving schenden. Hieronder volgt in het bijzonder een representatieve, niet-limitatieve lijst van verboden handelingen:

 • Het plaatsen van kettingbrieven of piramidesystemen;
 • Handelingen waarbij sprake is van misleidende online marketingpraktijken of fraude;
 • Handelingen die van wezenlijke invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de ervaringen van andere gebruikers;
 • Ongeautoriseerd gebruik (of poging tot ongeautoriseerd gebruik) of sabotage van computers, machines of netwerken;
 • Het introduceren van kwaadaardige programma's in Eweka's netwerk of servers (bijv. virussen, wormen, Trojaanse paarden, etc.);
 • Betrokken zijn bij het zonder toestemming controleren of onderscheppen van gegevens die niet voor u bestemd zijn;
 • Pogingen om zonder toestemming de authenticatie of beveiliging van een host, netwerk of account te omzeilen ("cracking");
 • Het gebruik van enig programma/script/opdracht, of het verzenden van enig bericht van welke aard dan ook, ontworpen om een Terminalsessie van een externe klant te verstoren, via welke middelen dan ook, lokaal of via het internet;
 • "Phishing", d.w.z. het simuleren van communicatie van een website of dienst van een andere entiteit om identiteitsinformatie, authenticatiegegevens of andere informatie te verzamelen van de legitieme gebruikers van de dienst van die entiteit;
 • "Pharming", dat wil zeggen, het gebruik van malware, DNS-cache poisoning of andere middelen om een gebruiker door te verwijzen naar een website of andere dienst die een dienst simuleert die wordt aangeboden door een legitieme entiteit om identiteitsgegevens, authenticatiegegevens of andere informatie te verzamelen van de legitieme gebruikers van de dienst van die entiteit;
 • Het verzenden of ontvangen, uploaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen of bedreigend is, of een schending is van vertrouwen, privacy of soortgelijke rechten van derden;
 • Het verstrekken van valse of onjuiste persoonlijke informatie bij het aanmaken van een account;
 • Het adverteren, uitzenden of anderszins beschikbaar maken van software, programma's, producten of diensten die zijn ontworpen om dit beleid te schenden;
 • Vervalsing van header-informatie of gebruikersidentificatie-informatie.

Gelieve aandachtig te lezen. U moet akkoord gaan met deze Voorwaarden om verder te kunnen gaan.

Door u aan te melden voor en/of gebruik te maken van de Eweka Services ("Services") gaat u akkoord met de naleving van deze Servicevoorwaarden en het Privacybeleid ("Voorwaarden" of "Overeenkomst"). Deze Voorwaarden zijn van kracht vanaf de hierboven vermelde datum en kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Alle gebruikers van onze Services moeten akkoord gaan met deze Voorwaarden en met de voorwaarden die zijn opgenomen in andere overeenkomsten, beleidsregels en regels die door Eweka op de homepage van haar website worden geplaatst als voorwaarde voor het gebruik van onze Services.

Auteursrechtelijk Beschermd Materiaal

Eweka respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht dat u hetzelfde doet. Het is ons beleid om in voorkomende gevallen de accounts van abonnees die herhaaldelijk inbreuk maken op het auteursrecht te beëindigen. U mag op geen enkele wijze bestanden, materiaal, informatie, software of ander via het Systeem verkregen materiaal uploaden, downloaden, posten, publiceren, overbrengen, reproduceren of distribueren die door het auteursrecht of andere eigendomsrechten of daarvan afgeleide werken zijn beschermd, zonder toestemming van de eigenaar van het auteursrecht of andere rechthebbende. Voor meer informatie of om een Kennisgeving en Verwijdering in te dienen, raadpleegt u ons Beleid inzake Kennisgeving en Verwijdering via https://ntd.eweka.nl/?lang=nl.

Bovendien mag u op geen enkele wijze onderdelen van het Systeem zelf of daarvan afgeleide werken uploaden, downloaden, posten, publiceren, reproduceren, verzenden of distribueren.

Recht tot Beperking of Beëindiging Toegang

Eweka kan u de toegang tot het gehele systeem of een deel daarvan ontzeggen indien u zich schuldig maakt aan gedragingen of activiteiten waarvan Eweka naar eigen goeddunken van mening is dat deze in strijd zijn met een van de bepalingen en voorwaarden in deze overeenkomst. Indien Eweka u de toegang tot het systeem ontzegt op grond van een dergelijke schending, hebt u niet het recht:

 1. om via Eweka toegang te krijgen tot welke materialen dan ook, die zijn opgeslagen op het Systeem, het Internet of Usenet;
 2. om enig(e) krediet(en) te verkrijgen dat (die) anders aan u verschuldigd is (zijn), en dat (die) krediet(en) zal (zullen) worden verbeurd; of
 3. om via Eweka toegang te krijgen tot diensten, koopwaar of informatie van derden op het Systeem, het Internet of Usenet, en Eweka is niet verplicht om derden die diensten, koopwaar of informatie aanbieden op de hoogte te stellen, noch is Eweka verantwoordelijk voor eventuele gevolgen als gevolg van een gebrek aan kennisgeving of beperking van uw toegang.

Veiligheid

U erkent en gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor het beschermen van uw wachtwoord en andere persoonlijke informatie en voor de gevolgen van het niet beschermen van deze gegevens. Toegang tot het Systeem, onze Services, het Internet of Usenet en tot bepaalde online transacties houdt het gebruik in van identificatienummers, wachtwoorden, krediet- of bankrekeningen of andere geïndividualiseerde niet-openbare informatie ("Privé Documentatie"). U dient alles in het werk te stellen om ongeautoriseerd gebruik van onze Services, het Systeem of enige Privé Documentatie te voorkomen en elk vermoeden van ongeautoriseerd gebruik of andere inbreuk op de beveiliging onmiddellijk aan Eweka te melden. U bent verantwoordelijk voor ongeautoriseerd gebruik van uw identificatienummers of wachtwoorden totdat Eweka schriftelijk in kennis wordt gesteld van een inbreuk op de beveiliging en een verzoek ontvangt om verdere toegang voor dergelijke nummers en wachtwoorden te blokkeren. Eweka is niet aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik van betaal-, bank- of andere kredietrekeningen.

Garantie Disclaimer

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Eweka zal proberen kwaliteitsservice te bieden, maar dat noch de beschikbaarheid van deze Service, noch de overdrachtssnelheid van gegevens beschikbaar via deze Service is gegarandeerd.

UW GEBRUIK VAN DE SITE IS VOLLEDIG OP EIGEN RISICO. EWEKA GARANDEERT NIET DAT DE SITE ZAL VOLDOEN AAN UW EISEN. ALLE SITE INFORMATIE WORDT VERSTREKT OP EEN "ALS DUSDANIG" EN "VOLGENS BESCHIKBAARHEID" BASIS, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK, WETTELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OF NIET-MISBRUIK VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN EEN DERDE PARTIJ, TITEL, GEWOONTE, HANDEL, RUSTIG GENOT, NAUWKEURIGHEID VAN INFORMATIE-INHOUD, OF SYSTEEMINTEGRATIE. EWEKA GARANDEERT NIET DAT DE SITE BESCHIKBAAR ZAL ZIJN OF OP EEN ONONDERBROKEN, FOUTLOZE OF VOLLEDIG VEILIGE MANIER ZAL WERKEN OF DAT FOUTEN OF DEFECTEN ZULLEN WORDEN VERBETERD.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZAL EWEKA AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE ANDERE PERSOON VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE, SPECIALE, EXEMPLAIRE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK, DE ONGESCHIKTHEID VOOR GEBRUIK, OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN ONZE SERVICES; ENIGE WEBSITES OF DIENSTEN DIE VERBAND HOUDEN MET ONZE SERVICES, DE MATERIALEN OF INFORMATIE DIE OP ALLE DERGELIJKE SITES OF DIENSTEN IS VERMELD; INHOUD WAAR DAN OOK OP HET INTERNET, HETZIJ OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE; INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE ALS GEVOLG VAN GEDERFDE WINST, VERLOREN GEGEVENS OF BEDRIJFSSTAGNATIE. UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL IS VOOR U OM UW GEBRUIK VAN DE SITE TE STAKEN.

Schadeloosstelling 

U gaat ermee akkoord Eweka en haar vertegenwoordigers en licentiegevers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, met inbegrip van redelijke advocatenkosten, gedaan door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit:

 1. elke schending van deze overeenkomst door u;
 2. inhoud of materiaal dat u verzendt of anderszins op ons Systeem plaatst of door gebruik te maken van onze Services; en
 3. uw schending van eventuele rechten van een ander.

Beperkte tijd om Vordering in te Stellen

U stemt ermee in dat elke reden voor een rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze Services, één (1) jaar na het ontstaan van de rechtsvordering vervalt. Anders is een dergelijke rechtsvordering blijvend uitgesloten.

Duur en Beëindiging

Deze Voorwaarden worden automatisch verlengd met opeenvolgende periodes van één maand, totdat zij door u of door Eweka worden geannuleerd. Eweka heeft het recht om deze Voorwaarden onmiddellijk te beëindigen in geval van schending door u.

Terugbetalingen

De Eweka-service is vooraf betaald en er kunnen geen terugbetalingen worden gedaan.

Volledige Overeenkomst; Richtlijnen

Deze Voorwaarden vormen, samen met eventuele gebruiksregels, richtlijnen of beleidsregels die op de Eweka homepage worden gepubliceerd, de volledige overeenkomst tussen Eweka en u met betrekking tot het gebruik van onze Services. Geen enkele wijziging van deze Voorwaarden is van kracht, tenzij deze schriftelijk door Eweka is bevestigd. U gaat ermee akkoord te voldoen aan de gebruiksregels, richtlijnen en beleidsregels van Eweka, die van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kunnen worden gewijzigd.

Toepasselijk recht; Jurisdictie en Rechtsgebied

Deze overeenkomst is opgesteld en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Nederland.

Afdwingbaarheid

Indien enig deel van deze Voorwaarden om welke reden dan ook niet-afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, zal die bepaling tot het noodzakelijke minimum worden beperkt of geëlimineerd, zodat de rest van deze Voorwaarden verder volledig afdwingbaar zullen blijven.

Toewijzing

U mag de rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Eweka, die naar eigen goeddunken van Eweka kan worden onthouden.

Geen Verklaring van Afstand

Eweka's verzuim om enige bepaling van deze Overeenkomst aan te dringen of af te dwingen, mag niet worden geïnterpreteerd als een afstand van enige bepaling of recht.

Schriftelijke Overeenkomst

Deze Overeenkomst (en eventuele wijzigingen hiervan) vormt een bindend schriftelijk contract, ongeacht of deze op papier door elke partij worden uitgevoerd of door elektronische communicatie wordt aanvaard.