Algemene Voorwaarden

Versie 11 augustus 2010

Artikel 1 Definities

 1. 1.1 Onder "Dienst" wordt verstaan: de mogelijkheid om via het systeem van Eweka Internet Services B.V. toegang te verkrijgen tot het Internet, dan wel gebruik te maken van de door Eweka Internet Services B.V. aangeboden technische faciliteiten voor het aanbieden van informatie en het gebruik van e-mail, dan wel enige andere faciliteit ten behoeve van de Cliënt, op een wijze zoals door Eweka Internet Services B.V. aangeboden en door de Cliënt en Eweka Internet Services B.V. overeengekomen.
 2. 1.2 Onder "Cliënt" wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Eweka Internet Services B.V. een abonnement heeft afgesloten.

Artikel 2 Algemeen

 1. 2.1 Op alle betrekkingen, inclusief de toekomstige, tussen Eweka Internet Services B.V. en de Cliënt zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij genoemde contractspartijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. 2.2 Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere door Eweka Internet Services B.V. opgestelde algemene voorwaarden.
 3. 2.3 Elk door Eweka Internet Services B.V. gedaan aanbod is geheel vrijblijvend en kan, binnen 7 dagen na ontvangst van de aanvaarding van een dergelijk aanbod, herroepen worden tenzij anders vermeld.
 4. 2.4 Eweka Internet Services B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op een in de bekendmaking genoemd tijdstip, of, indien een aanduiding daaromtrent ontbreekt, 30 dagen na bekendmaking. Indien de klant niet akkoord gaat met deze wijziging, dient zij dit schriftelijk kenbaar te maken binnen 30 dagen na dagtekening. Bij geen reactie van de klant treedt de nieuwe voorwaarde in werking op de datum van de nieuwe contractsverlenging. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Eweka Internet Services.

Artikel 3 De Dienst

 1. 3.1 In noodgevallen waarin Eweka Internet Services B.V. het redelijk acht, is zij gerechtigd met of zonder voorafgaande bekendmaking aan de Cliënt, veranderingen met betrekking tot de door Eweka Internet Services B.V. te verlenen Dienst aan te brengen of andere tijdelijke maatregelen te nemen die zij op dat moment nodig acht om de continuïteit van de dienst te kunnen waarborgen. De Cliënt zal hier zo spoedig mogelijk over worden geïnformeerd.
 2. 3.2 Cliënt is te allen tijde verantwoordelijk voor het beheer van zijn gegevens. Eweka Internet Services B.V. gaat er dus vanuit, dat cliënt zelf voor de back-up van zijn gegevens zorg draagt.
 3. 3.3 Eweka Internet Services B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Cliënt, voortvloeiende uit de maatregelen als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel. Indien dergelijke maatregelen genomen worden, is de Cliënt niet gerechtigd zich eenzijdig aan haar verplichtingen te onttrekken.

Artikel 4 Abonnementen

 1. 4.1 Een abonnement wordt aangevraagd door middel van: inschrijfformulier voorzien van handtekening en verzochte bijlage verzonden per post of per fax, dan wel op enig andere door Eweka Internet Services B.V. aangegeven wijze.
 2. 4.2 Na ontvangst van de aanvraag van het abonnement zal Eweka Internet Services B.V. zorgdragen voor de toelating van de Cliënt tot de Dienst. Details van de Dienst zijn te vinden op de website van Eweka Internet Services B.V., te weten http://www.eweka.nl. Het abonnement gaat in op de dag dat de Cliënt door Eweka Internet Services B.V. in de gelegenheid gesteld wordt van de Dienst gebruik te maken.
 3. 4.3 Eweka Internet Services B.V. behoudt zich het recht voor abonnementen te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.
 4. 4.4 De overeenkomst tussen Eweka Internet Services B.V. en de Cliënt wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen o.a. bij usenetdiensten welke zijn gebaseerd op vooruitbetaling. Na afloop van deze periode, wordt de overeenkomst steeds automatisch verlengd met een nieuwe periode van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.
 5. 4.5 Opzegging van de door contractspartijen gesloten overeenkomst, dient schriftelijk en aangetekend te geschieden. Voor elke overeenkomst geldt een opzegtermijn van 2 kalendermaanden voor het einde van de in lid 4 genoemde periode. Er kan uitsluitend opgezegd worden per de eerste van de kalendermaand volgende op de vervaldatum.
 6. 4.6 Indien de Cliënt een ander soort abonnement wil, kan hij hiertoe schriftelijk een verzoek indienen bij Eweka Internet Services B.V.. Bij honorering van dit verzoek door Eweka Internet Services B.V., gaat de wijziging in op de dag na verzending door Eweka Internet Services B.V. van de bevestiging hiervan aan de Cliënt of op een ander door Eweka Internet Services B.V. aangegeven tijdstip. Aan veranderingen en verhuizingen zijn extra kosten verbonden welke cliënt zullen worden medegedeeld.
 7. 4.7 Indien de Cliënt één of meer van zijn verplichtingen jegens Eweka Internet Services B.V. niet, niet deugdelijk of niet volledig nakomt, is Eweka Internet Services B.V. gerechtigd het abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Dienst geheel of gedeeltelijk te ontzeggen en al dan niet tijdelijk te blokkeren.
 8. 4.8 De Cliënt is bevoegd bij prijsverhogingen, anders dan de wettelijk toegestane prijsverhogingen zoals inflatiecorrectie, als bedoeld in artikel 5 lid 2, voordat de verhoging intreedt, het abonnement met ingang van de nieuwe periode, als bedoeld in artikel 4 lid 4, schriftelijk op te zeggen.
 9. 4.9 In geval de Cliënt in staat van faillissement is verklaard, dan wel het aannemelijk is dat de Cliënt anderszins niet aan de uit het abonnement voortvloeiende betalingsverplichtingen zal voldoen, is Eweka Internet Services B.V. gerechtigd het abonnement en andere overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, c.q. te beëindigen.

Artikel 5 Tarieven

 1. 5.1 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zijn op alle betrekkingen tussen Eweka Internet Services B.V. en de Cliënt, de gebruikelijke door Eweka Internet Services B.V. te hanteren vergoedingen en prijzen van toepassing. Op verzoek van de Cliënt zal de informatie betreffende de toepasselijke tarieven haar worden toegezonden.
 2. 5.2 Eweka Internet Services B.V. is gerechtigd de prijzen van al haar producten en diensten eenzijdig te wijzigen. Indien mogelijk, wordt de Cliënt hiervan, een maand voor het intreden van de wijzigingen, schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 6 Betaling

 1. 6.1 Afhankelijk van hetgeen partijen overeengekomen zijn, dienen de abonnementsgelden een maand dan wel een kwartaal vooruit betaald te worden. Eweka Internet Services B.V. incasseert de maandbedragen maximaal 5 dagen voor de aanvang van de maand. In geval Eweka Internet Services B.V. na het verstrijken van deze termijn geen betaling van de Cliënt heeft ontvangen c.q. de betaling gestorneerd is, wordt er een aanmaning verstuurd, welke als ingebrekestelling gelezen dient te worden. Bij het uitblijven van de betaling na de redelijke termijn die is gesteld in de aanmaning, is de Cliënt in verzuim. De Cliënt komt geen beroep op inhouding, korting of compensatie toe.
 2. 6.2 Indien de Cliënt op de wijze als genoemd in lid 1 van dit artikel in verzuim is, dan wel op andere wijze tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan komen, onverminderd de gevolgen die de wet aan dergelijke tekortkomingen verbindt, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening.
 3. 6.3 De door de Cliënt gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan. Dit is niet anders indien de Cliënt vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 7 Beveiliging en persoonsgegevens

 1. 7.1 Door het sluiten van de overeenkomst met de Cliënt, heeft Eweka Internet Services B.V. de inspanningsverbintenis op zich genomen om de Dienst te beveiligen, doch in geval van onvoldoende beveiliging is zij niet aansprakelijk voor enige schade, welke de Cliënt of een derde als gevolg hiervan heeft geleden.
 2. 7.2 Indien de Cliënt merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot de Dienst, dient hij dat onverwijld schriftelijk aan Eweka Internet Services B.V. te melden. Eweka Internet Services B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ontstaan als gevolg van een dergelijk oneigenlijk gebruik van de Dienst.
 3. 7.3 De gegevens van de Cliënt worden opgenomen in de administratie van Eweka Internet Services B.V., welke slechts gebruikt worden voor administratieve doeleinden. Zonder toestemming van de Cliënt worden deze gegevens niet voor andere doeleinden aan derden verstrekt, behoudens voor zover Eweka daartoe is verplicht op grond van wet of rechtspraak.

Artikel 8 Verplichtingen Cliënt

 1. 8.1 De Cliënt is verplicht alle door Eweka Internet Services B.V. gestelde verplichtingen, instructies en beperkingen in acht te nemen.
 2. 8.2. De Cliënt dient zich in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving te gedragen en dient met betrekking tot de Dienst een dusdanige zorgvuldigheid in acht te nemen die van een redelijk handelend Cliënt verwacht mag worden. Tevens zal de Cliënt bij het gebruik van de Dienst zoveel mogelijk trachten te voorkomen dat de belangen van Eweka Internet Services B.V. geschaad worden.
 3. 8.3 Het is de Cliënt op generlei wijze toegestaan de Dienst te gebruiken of te doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot inbreuk op auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden, inclusief andere abonnees van Eweka Internet Services B.V., het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met de Netiquette, oftewel de regels van de Internet gemeenschap, zoals op enig moment omschreven op http://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt.
 4. 8.4 Zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Eweka Internet Services B.V., is het de Cliënt niet toegestaan (onderdelen van) een netwerk of andere gebruikers, al dan niet binnen zijn organisatie, op enigerlei wijze te verbinden met (onderdelen van) de Dienst.
 5. 8.5 Het is de Cliënt niet toegestaan produkten, die bedoeld zijn voor consumentgebruik, zoals homepage of e-mail account, of de geleverde DSL verbinding, aan derden ter beschikking te stellen, als dan niet voor commerciële doeleinden, zoals de publieke aanprijzing van producten of diensten, te gebruiken.
 6. 8.6 Indien de Cliënt in strijd handelt met de vorige leden van dit artikel dan wel dat Eweka Internet Services B.V. het vermoeden daaromtrent heeft, is Eweka Internet Services B.V. gerechtigd tot het nemen van maatregelen, zoals het opschorten van de verplichting tot het leveren van de Dienst. De Cliënt kan in dat geval geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoeding.
 7. 8.7 De Cliënt is verantwoordelijk voor iedere uiting en alle informatie op zijn homepage.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. 9.1 Eweka Internet Services B.V. is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de Cliënt als gevolg van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van Eweka Internet Services B.V. jegens de Cliënt, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van Eweka Internet Services B.V. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat Eweka Internet Services B.V. voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van € 4.500,-.
 2. 9.2 Eweka Internet Services B.V. is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is Eweka Internet Services B.V. gehouden tot vergoeding van winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het Internet, bedrijfsschade, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische betaling of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de Cliënt.
 3. 9.3 Eweka Internet Services B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Cliënt die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst van Eweka Internet Services B.V.
 4. 9.4 De Cliënt vrijwaart Eweka Internet Services B.V. voor alle aanspraken van derden verband houdende met het gebruik van de Dienst door de Cliënt en/of onvoldoende naleving door de Cliënt van enige verplichting jegens Eweka Internet Services B.V., al of niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Overmacht

 1. 10.1 Eweka Internet Services B.V. is niet aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming het gevolg is van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn. Te denken valt hierbij aan storingen in de elektriciteitsvoorziening of andere storingen welke Eweka Internet Services B.V. niet te verwijten vallen, internationale conflicten, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van Eweka Internet Services B.V. of enige derden die diensten aan Eweka Internet Services B.V. leveren, boycotacties of maatregelen van enige overheid. Deze opsomming is niet limitatief.
 2. 10.2 De Cliënt is te allen tijde aansprakelijk voor de gevolgen van tekortkoming in de nakoming van Eweka Internet Services B.V. jegens derden, welke veroorzaakt wordt door of vanwege gedragingen van de Cliënt.

Artikel 11 Slotbepalingen

 1. 11.1 Voor alle rechtsvorderingen van de Cliënt jegens Eweka Internet Services B.V. geldt een vervaltermijn van één jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan.
 2. 11.2 Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens Eweka Internet Services B.V. binden Eweka Internet Services B.V. slechts indien schriftelijk door haar bevestigd.
 3. 11.3 De Cliënt is, zonder schriftelijke en expliciete toestemming van Eweka Internet Services B.V., niet gerechtigd enige rechten en plichten ingevolge deze algemene voorwaarden en enige overeenkomst over te dragen.
 4. 11.4 In geval van nietigheid van een bepaling uit deze algemene voorwaarden, zijn niet de gehele overeenkomst en/of de gehele algemene voorwaarden nietig, doch is er slechts sprake van partiële nietigheid. De nietige bepaling zal worden vervangen door een bepaling, welke zoveel als rechtens mogelijk, overeenkomt met de zin die partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs aan deze overeenkomst mochten toekennen.
 5. 11.5 Wijzigingen in de bevoegdheid van de Cliënt, van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen te allen tijde tegenover Eweka Internet Services B.V. eerst van kracht zijn nadat Eweka Internet Services B.V. daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
 6. 11.6 De Cliënt is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging onverwijld schriftelijk of per e-mail mededeling te doen aan Eweka Internet Services B.V. In geval Eweka Internet Services B.V. zich schriftelijk tot de Cliënt heeft te wenden, is hij gedechargeerd wanneer hij dat doet aan het laatste adres dat de Cliënt haar schriftelijk heeft gemeld.
 7. 11.7 Op de betrekkingen tussen de Cliënt en Eweka Internet Services B.V. is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de Cliënt en Eweka Internet Services B.V. worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij wetgeving of internationale verdragen dwingend anders voorschrijven.
 8. 11.8 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eweka Internet Services B.V. is de Cliënt niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.
 9. 11.9 Eweka Internet Services B.V. is gerechtigd zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de Cliënt de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan een derde of in onderaanneming uit te besteden.