Acceptable Use Policy

versie 11-08-2010

De Acceptable Use Policy vermeldt de door Eweka Internet Services (hier nader te noemen Eweka) gehanteerde gedragsregels voor het gebruik van haar diensten. Eweka zal overeenkomstig haar Servicevoorwaarden optreden tegen activiteiten die ingaan tegen de hieronder vermelde Acceptable Use Policy.

Deze policy is vanaf heden van toepassing op het gebruik van de diensten van Eweka

Eweka streeft ernaar om als een verantwoordelijke service provider zorg te dragen voor de veiligheid en betrouwbaarheid van haar netwerk en de door haar aangeboden Dienst(en). Daarnaast streeft Eweka ernaar te zorgen voor de bescherming van de privacy van de gebruikers van haar netwerk en Dienst(en) en streeft naar een verantwoord gebruik van haar netwerk. Activiteiten die onverenigbaar zijn met deze Acceptable Use Policy of de Servicevoorwaarden voor Diensten van Eweka of die de beschikbaarheid van het netwerk of de bruikbaarheid van het netwerk of de Dienst(en) verminderen worden schadelijk geacht. Eweka zal tegen zulke activiteiten de maatregelen nemen zoals beschreven in de Servicevoorwaarden. Deze maatregelen kunnen onder meer bestaan uit het zonder voorafgaande waarschuwing met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opschorten van het gebruik van de Dienst(en). Overeenkomstig dit beleid zal Eweka optreden tegen misbruik of oneigenlijk gebruik van het netwerk van Eweka (of de door haar aangeboden Dienst) en zal Eweka passende maatregelen treffen.

ACCEPTABLE USE POLICY

Het netwerk van Eweka en de door haar aangeboden Dienst(en) mogen alleen worden gebruikt voor doeleinden die in overeenstemming zijn met de wet en de Servicevoorwaarden voor Diensten van Eweka en die niet in strijd zijn met de openbare orde en de goede zeden.

Eweka kan geen controle uitoefenen op de inhoud van de informatie die via het netwerk van Eweka wordt verspreid, openbaar gemaakt of op enige andere manier aan derden ter beschikking wordt gesteld. De Klant is dan ook als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie die hij door gebruikmaking van de door Eweka aangeboden Dienst(en) verspreidt, openbaar maakt, of op enige andere manier ter beschikking stelt aan derden. De Klant is verantwoordelijk voor elk gebruik van de Dienst(en) via zijn aansluiting, ongeacht of hij deze zelf gebruikt of door een ander laat gebruiken.

Voorbeelden van activiteiten die inbreuk maken op de beveiliging van een computersysteem of het netwerk van Eweka en op de Acceptable Use Policy zijn onder andere:

  1. Het zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar of bezitter: toegang (proberen te) krijgen tot gegevens, computersystemen, netwerken of software van een ander of dit proberen. Gebruiken van iemand anders gegevens, computersystemen, netwerken of software of dit proberen. Onderzoeken of testen van de kwetsbaarheid van een computersysteem of netwerk of het doorbreken van de beveiliging of dit proberen. Onderzoeken of testen van maatregelen die een ander heeft genomen ter vaststelling van de authenticiteit van de informatie die van hem afkomt. Onbevoegd controleren van gegevens of verkeer op enig netwerk of computersysteem.
  2. Het inbreuk maken op auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.
  3. Het hinderen van enige gebruiker bij zijn gebruik van het Internet of Internetfaciliteiten, bijvoorbeeld door het versturen van mailbombs, het laten volstromen van een mailsysteem, het doen van gerichte pogingen om een systeem te overbelasten of het aanvallen van door iemand verzonden gegevens.
  4. Het verzenden van ongevraagde of ongewenste bulk mail berichten ("junk mail" of "spamming") of kettingbrieven en piramide-spelen of het verspreiden van computervirussen en -wormen, of het gebruiken van de mail server van een ander om bulk mail door te geven zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar of bezitter van deze mail server.
  5. Het oneigenlijk gebruik maken van nieuwsgroepen, zoals bijvoorbeeld door zich niet te houden aan de gedragsregels van een bepaalde nieuwsgroep, het verzenden van berichten naar een uitzonderlijke hoeveelheid nieuwsgroepen of het plaatsen van commerciële advertenties.
  6. Het wijzigen van informatie over de identiteit van de verzender van een bericht om zich als een ander voor te doen, of het wijzigen van door een ander verzonden gegevens.
  7. Het (seksueel) intimideren van andere gebruikers van het Internet.
  8. De Klant dient verder redelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat een computervirus of -worm op het netwerk van Eweka of het Internet wordt verspreid, gemaakt of geïntroduceerd. Daarnaast dient de Klant zijn computer, software en/of andere informatie deugdelijk en afdoende te beveiligen tegen niet geautoriseerd(e) toegang en/of gebruik door derden.

Eweka behoudt zich het recht voor om dit beleid op enig tijdstip aan te passen welke aanpassing in werking treedt op het moment van plaatsing op URL: http://www.eweka.nl.