Privacy­beleid Eweka

Ingangsdatum: 16 mei 2018

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Eweka gegevens verzamelt, gebruikt en openbaar maakt, en welke keuzes u hebt met betrekking tot de gegevens. Dit privacybeleid is van toepassing op de gegevens die wij verzamelen wanneer u gebruikmaakt van onze websites en online diensten (tezamen de ‘Diensten’ genoemd) of wanneer u op andere wijze contact met ons onderhoudt, waaronder wanneer u contact opneemt in het kader van klantenservice.

We kunnen dit privacybeleid op elk gewenst moment wijzigen. Als wij wijzigingen aanbrengen, informeren wij u hierover door de datum boven aan het beleid aan te passen en via aanvullende berichtgeving (bv. door een bericht op onze homepage te plaatsen of u een e-mail te sturen).

Verzamelen van gegevens

Gegevens die u ons verstrekt

Wij verzamelen gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt, waaronder wanneer u een account aanvraagt, uw profiel bijwerkt, onze klantenservice benadert of op overige wijze met ons communiceert. De soorten gegevens die wij verzamelen, omvatten onder andere uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, gebruikersnaam, postcode en land, betaalwijze en alle andere gegevens die u besluit met ons te delen.

Gegevens die wij automatisch verzamelen bij uw gebruik van online diensten

 • Locatiegegevens: Wij verzamelen de locatie (bij benadering) van uw computer of het apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met onze websites of Diensten op basis van het IP-adres van de computer of het apparaat.

 • Gebruiksgegevens: Wij verzamelen gegevens met betrekking tot het gebruik door klanten van de Diensten en meten het verbruik ten opzichte van het door een klant aangeschafte abonnement. Wanneer een klant bijvoorbeeld een opslagabonnement heeft aangeschaft van 50 GB, meten wij de hoeveelheid opgeslagen gegevens per individuele klantaccount. Wij houden niet bij in welke nieuwsgroepen u berichten plaatst of waarvandaan u downloadt, of wat u in door u geplaatste nieuwsartikelen vermeldt.

 • Logboekgegevens: Wij verzamelen serverlogboeken in verband met uw gebruik van onze websites of Diensten, waaronder het IP-adres en de datum en het tijdstip van de verbinding.

 • Gegevens verzameld door cookies en andere volgtechnologieën: Wij kunnen gebruikmaken van verschillende technologieën om gegevens in verband met uw gebruik van onze Diensten te verzamelen, waaronder de volgende:

  • Cookies. Dit zijn bestandjes die naar uw computer of mobiele apparaat worden verzonden wanneer u een website bezoekt, en die worden gebruikt om bij elk bezoek uw browser te herkennen en uw gebruik te volgen.

  • Pixeltags. Dit zijn blokjes code die vaak worden gebruikt in combinatie met cookies. Wij kunnen op onze websites en in onze e-mails gebruikmaken van pixeltags (of webbakens), waarmee wij het websitegebruik kunnen bijhouden en kunnen vaststellen wanneer e-mails worden geopend en hierop actie wordt ondernomen.

De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt in de meeste gevallen er desgewenst voor kiezen uw browser in te stellen om browsercookies te verwijderen of te weigeren, of voorafgaand aan het accepteren van een cookie een melding te ontvangen. Let wel dat als u ervoor kiest browsercookies te verwijderen of te weigeren, dit de functionaliteit van de Diensten kan beïnvloeden.

Gebruik van gegevens

Mogelijk combineren wij de gegevens die wij over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren en verbeteren van onze producten en diensten;

 • Het verwerken van uw transacties;

 • Het u toesturen van technische kennisgevingen en ondersteunende en administratieve berichten;

 • Het met u communiceren over producten, diensten, aanbiedingen en evenementen, alsmede ander nieuws en overige informatie waarvan wij denken dat u daar mogelijk in bent geïnteresseerd;

 • Het faciliteren van wedstrijden en promotieactiviteiten en het verwerken en toesturen van prijzen;

 • Het bewaken en analyseren van trends en van het gebruik in verband met onze Diensten;

 • Het eventueel delen van gegevens met onze zakelijke partners en moeder- en/of dochtermaatschappijen (zie de paragraaf over het ‘Delen van gegevens’ hieronder); en

 • Het opsporen en voorkomen van frauduleuze transacties en overige illegale activiteiten en het beschermen van de rechten en eigendommen van Eweka en anderen.

Voor zover de verwerking door Eweka van uw persoonsgegevens is onderworpen aan de algemene verordening gegevensbescherming, zorgt Eweka dat zij uw voorafgaande instemming verkrijgt alvorens uw gegevens voor haar doeleinden te verwerken, tenzij Eweka tot verwerking van uw persoonsgegevens is verplicht teneinde haar contract met u te vervullen, of indien Eweka een gerechtvaardigd belang heeft om uw gegevens te verwerken, zoals hierboven beschreven.

Delen van gegevens

Wij kunnen gegevens over u als volgt delen:

 • Met dienstverleners die de betalingsverwerking verzorgen en netwerkproviders in verband met de diensten die zij voor ons verrichten;

 • In antwoord op een verzoek om inlichtingen indien wij van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking conform toepasselijke wet- of regelgeving of het rechtsproces is, of dat dit op grond hiervan is verplicht;

 • Als wij van mening zijn dat uw handelingen in strijd zijn met onze gebruikersovereenkomsten of beleidsregels, of ter bescherming van de rechten, eigendommen en veiligheid van Eweka of anderen;

 • In verband met of tijdens onderhandelingen over een eventuele fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van (een deel van) onze bedrijfsactiviteiten met, aan of door een andere onderneming; en

 • Met uw toestemming of op uw verzoek.

Behoud

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verkregen. Na deze periode worden persoonsgegevens vernietigd of geanonimiseerd.

Data Protection Officer

Om in contact te komen met onze Data Protection Officer kunt u een e-mail sturen naar privacy@eweka.nl

Uw rechten

Individuen in bepaalde landen, waaronder die van de Europese Economische Ruimte, hebben bepaalde wettelijke rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Uw wettelijke rechten op grond van de algemene verordening gegevensbescherming zijn:

 • Recht op toegang: u kunt Eweka verzoeken om te bevestigen of gegevens over u worden verwerkt. Indien dit het geval is, krijgt u toegang tot uw gegevens.

 • Recht op rectificatie: als onze gegevens over u onjuist zijn, kunt u Eweka verzoeken uw gegevens te corrigeren. Dit omvat het recht om onvolledige gegevens aan te vullen, rekening houdend met het doeleinde van de verwerking.

 • Recht op wissing: u kunt Eweka verzoeken uw gegevens te wissen, bijvoorbeeld als de gegevens onrechtmatig worden verwerkt of als u uw toestemming hebt ingetrokken.

 • Recht op bezwaar: u hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen een verwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie of als de verwerking betrekking heeft op ongevraagde commerciële communicatie, direct marketing en/of profilering.

 • Recht op beperking van gegevensverwerking: u kunt Eweka verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken indien (i) de gegevens onjuist zijn; (ii) de verwerking onrechtmatig is; (iii) u wilt dat wij de gegevens na de bewaartermijn blijven bewaren ten behoeve van een rechtsvordering; of (iv) u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en verificatie van onze gerechtvaardigde belangen in behandeling is.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt Eweka verzoeken u een elektronisch bestand met uw gegevens te sturen of om uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde, mits dit technisch uitvoerbaar is.

Wij zullen zonder onnodige vertraging op uw verzoeken reageren, doch uiterlijk binnen één maand. Indien dit op grond van toepasselijke wetgeving is toegestaan, kan Eweka de responstermijn met twee aanvullende maanden verlengen indien dit noodzakelijk is vanwege de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken. Eweka zal u informeren over een eventuele verlenging en de reden daarvan. Als Eweka uw verzoek afwijst, zullen wij u informeren over de redenen voor een dergelijke afwijzing.

Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking, hebt u het recht deze toestemming op elke gewenst moment in te trekken door een bericht te sturen naar privacy@eweka.nl. Eweka zal het verwerken van uw gegevens staken na ontvangst van uw intrekking. Elke uitgevoerde verwerking vóór uw intrekking blijft echter een rechtmatige verwerking op basis van een op dat moment geldige toestemming. Eweka is niet verplicht de verwerking terug te draaien.

Autoriteit persoons­gegevens

Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte en van mening bent dat wij uw persoonsgegevens aanhouden binnen de werkingssfeer van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), kunt u ons rechtstreeks benaderen met vragen, bezwaren of klachten op privacy@eweka.nl.

Contact opnemen met Eweka

Aarzel niet om contact op te nemen met Eweka indien u vragen over dit privacybeleid of de praktijken van Eweka hebt, of als u uw wettelijke rechten wenst uit te oefenen. U kunt contact met ons opnemen via privacy@eweka.nl of via onderstaand postadres:

Eweka Internet Services B.V.
T.a.v.: Juridische Zaken
Staten Bolwerk 1,
2011 MK Haarlem,
Netherland