EWEKA SERVICEVOORWAARDEN

24 januari 2023

Gelieve zorgvuldig te lezen U moet akkoord gaan met deze voorwaarden om verder te gaan.

Door u aan te melden voor en/of gebruik te maken van de Eweka Diensten ("Diensten"), gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden en het Privacybeleid ("Voorwaarden" of "Overeenkomst"). Deze Voorwaarden zijn van kracht vanaf de hierboven aangegeven datum en kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Alle gebruikers van onze Diensten moeten instemmen met deze Voorwaarden, alsmede met de Voorwaarden in andere overeenkomsten, beleid en regels die door Eweka op de homepage van haar website zijn geplaatst, als voorwaarde voor het gebruik van onze Diensten. Door te klikken om uw aanvaarding van deze Voorwaarden aan te geven of op een andere manier gebruik te maken van onze Diensten, gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE VOORWAARDEN MET EWEKA INTERNET SERVICES B.V. ("EWEKA"), MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN. UW GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN VEREIST UW AANVAARDING VAN DEZE OVEREENKOMST EN HET BELEID WAARNAAR HIERIN WORDT VERWEZEN.

Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, gaat u ook akkoord met ons Privacybeleid en Copyrightbeleid. Raadpleeg ons Privacybeleid voor informatie over hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Het is u ten strengste verboden onze Diensten door te verkopen, te delen of te verhuren.

EWEKA heeft een Zero Tolerance SPAM en Copyright Inbreuk Beleid. Om een Kennisgeving en Takedown op grond van een auteursrechtklacht in te dienen, ga direct naar ons Kennisgeving en Takedown beleid.

Door de Eweka Diensten (de "Diensten") te gebruiken, bevestigt u dat u ten minste 18 jaar oud bent, dat u een natuurlijk persoon bent die handelt voor doeleinden die buiten uw handel, bedrijf, ambacht of beroep vallen en dat u de Diensten niet zult gebruiken voor commerciële doeleinden. U begrijpt dat het internet informatie kan bevatten die beledigend kan zijn, illegaal kan zijn in verschillende rechtsgebieden of ongepast kan zijn voor bepaalde leeftijden en dat Eweka niet verantwoordelijk is voor het opsporen en verwijderen van dergelijke informatie.

U begrijpt dat wij u ongefilterde toegang tot Usenet verschaffen. We kunnen de inhoud die u via Usenet ontvangt niet controleren. Usenet-groepen kunnen beledigend, schadelijk of onnauwkeurig materiaal bevatten, en in sommige gevallen postings die verkeerd gelabeld of anderszins misleidend zijn. Wij verwachten dat u voorzichtigheid en gezond verstand gebruikt bij het gebruik van Usenet. Verder dient u zich te houden aan alle toepasselijke wetten in verband met uw toegang tot de diensten van Eweka, inclusief wetten met betrekking tot auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Vergoedingen

Eweka mag, met voorafgaande kennisgeving, de tarieven die zij u in rekening brengt voor toegang tot de Diensten op elk moment wijzigen. Alle wijzigingen of aanpassingen van vergoedingen of abonnementsplannen worden van kracht tijdens een abonnementsverlenging en niet tijdens de huidige abonnementsperiode (d.w.z. als u zich voor 1 maand heeft geabonneerd, worden de wijzigingen van het plan of de prijzen de volgende maand van kracht). Alle prijzen gelden voor één gebruiker. U gaat ermee akkoord dat alle door Eweka in rekening gebrachte kosten voor toegang tot de Diensten automatisch van uw creditcard- of bankpasrekening in het bestand van Eweka worden afgeschreven, op het moment dat uw abonnement op de Diensten automatisch wordt verlengd.

Geleverde diensten

Eweka exploiteert een online, geautomatiseerd interactief informatie-, communicatie- en transactiesysteem (het "Systeem") dat toegang biedt tot Usenet. Eweka levert deze diensten. De term "u" omvat, wanneer de context dit toelaat, gebruikers, klant, functionarissen van de klant, werknemers, agenten en contractanten die onze Diensten of ons Systeem gebruiken.

Spam

Eweka hanteert een nultolerantie-spambeleid met betrekking tot berichten naar Usenet via ons netwerk. Het is uitsluitend aan Eweka om te bepalen of berichten als spam worden beschouwd. Een definitie van spam omvat het volgende:

 • Multiposting
  Het posten van meerdere identieke berichten, elk naar een enkele nieuwsgroep.
 • Sporge
  Verstorende handeling van het posten van artikelen in een Usenet-nieuwsgroep, waarbij de koppen van de artikelen vervalst zijn zodat het lijkt alsof ze door anderen zijn gepost.
 • Advertenties
  Het plaatsen van advertenties voor websites, bedrijven, enz. inclusief uitnodigingen voor persoonlijke of charitatieve websites.
 • Cross-posting
  Het tegelijkertijd posten in meer dan één groep. Sommige binaire groepen moedigen dit aan, maar alleen als de inhoud geschikt is voor elke nieuwsgroep.

Indien Eweka vaststelt dat u een of meer artikelen met spam heeft geplaatst, worden u €500 per uur schoonmaakkosten in rekening gebracht en wordt uw account onmiddellijk geannuleerd en zullen alle redelijke inspanningen door Eweka worden verricht om te voorkomen dat u daarna nog gebruik maakt van ons netwerk. Het bovenstaande doet geen afbreuk aan andere rechten en rechtsmiddelen die Eweka kan verkrijgen, inclusief maar niet beperkt tot haar rechten om specifieke prestaties of schadevergoeding te eisen.

Controle van de inhoud

Houd er rekening mee dat Eweka de inhoud niet bewaakt of controleert. Eweka behoudt zich echter het recht voor om bepaalde Usenet-groepen of inhoud te allen tijde tijdelijk of permanent te verwijderen, om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken.

Eweka is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging, wijziging of verwijdering van inhoud die via onze Diensten of op ons Systeem is geplaatst. Door onze Diensten te gebruiken doet u uitdrukkelijk afstand van het recht om schadevergoeding te eisen en gaat u ermee akkoord Eweka schadeloos te stellen voor dergelijk verlies, wijziging, beschadiging of verwijdering.

Eweka kan ook beperkingen opleggen aan het volume van de Diensten die u mag gebruiken, gemeten in bandbreedte verbruikt bij het uploaden of downloaden van inhoud of anderszins gemeten. Eweka kan ook te allen tijde, tijdelijk of permanent, alle of een deel van de Diensten wijzigen of stopzetten, met of zonder kennisgeving, en u gaat ermee akkoord dat Eweka niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting.

Beleid voor aanvaardbaar gebruik

U mag onze Diensten of ons Systeem niet gebruiken voor het plaatsen, verkrijgen of verzenden van illegaal materiaal, met inbegrip van maar niet beperkt tot overdrachten die een strafbaar feit vormen, aanleiding geven tot civiele aansprakelijkheid, of anderszins een lokale, nationale of internationale wet of regeling schenden. Met name het volgende is een representatieve, niet-limitatieve lijst van handelingen die verboden zijn:

 • Het posten van kettingbrieven of piramidespelen;
 • Handelingen die bedrieglijke online marketingpraktijken of fraude inhouden;
 • Handelingen die de kwaliteit van de ervaring van andere gebruikers wezenlijk kunnen beïnvloeden;
 • Ongeoorloofd gebruik (of pogingen daartoe) of sabotage van computers, machines of netwerken;
 • Het introduceren van kwaadaardige programma's in het netwerk of de servers van Eweka (bijv. virussen, wormen, Trojaanse paarden, etc.);
 • Het zonder toestemming controleren of onderscheppen van gegevens die niet voor u bestemd zijn;
 • Pogingen om de verificatie of beveiliging van een host, netwerk of account te omzeilen ("cracking") zonder toestemming;
 • Het gebruik van enig programma/script/commando, of het versturen van berichten van welke aard dan ook, die bedoeld zijn om een terminalsessie van een derde partij te verstoren, op welke wijze dan ook, lokaal of via het internet;
 • "Phishing", dat wil zeggen het simuleren van communicatie van een website of dienst van een andere entiteit om identiteitsgegevens, authenticatiegegevens of andere informatie te verzamelen van de legitieme gebruikers van de dienst van die entiteit;
 • "Pharming", dat wil zeggen het gebruik van malware, DNS cache poisoning of andere middelen om een gebruiker om te leiden naar een website of een andere dienst die een dienst van een legitieme entiteit simuleert, teneinde identiteitsgegevens, authenticatiegegevens of andere informatie te verzamelen van de legitieme gebruikers van de dienst van die entiteit;
 • Het verzenden of ontvangen, uploaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen of bedreigend is, of een inbreuk vormt op het vertrouwen, de privacy of soortgelijke rechten van derden;
 • Het verstrekken van valse of onjuiste persoonlijke informatie bij het aanmaken van een account;
 • Adverteren, doorgeven of anderszins beschikbaar maken van software, programma's, producten of diensten die bedoeld zijn om dit beleid te schenden;
 • Vervalsen van header informatie of gebruikers identificatie informatie;
 • De Diensten op enigerlei wijze doorverkopen.

Auteursrechtelijk beschermde materialen

Eweka respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht dat u hetzelfde doet. Het is ons beleid om in voorkomende gevallen de accounts te beëindigen van abonnees die herhaaldelijk auteursrechten schenden. U mag op geen enkele wijze bestanden, materiaal, informatie, software of ander materiaal dat via het Systeem is verkregen en dat door auteursrechten of andere eigendomsrechten is beschermd, of daarvan afgeleide werken, uploaden, downloaden, plaatsen, publiceren, verzenden, reproduceren of verspreiden zonder toestemming van de auteursrechthebbende of andere rechthebbende. Voor meer informatie of voor het indienen van een kennisgeving en verwijdering, kunt u ons beleid inzake kennisgeving en verwijdering raadplegen.

Bovendien mag u geen onderdelen van het systeem zelf of daarvan afgeleide werken uploaden, downloaden, plaatsen, publiceren, reproduceren, verzenden of op enigerlei wijze verspreiden.

Recht op beperking of beëindiging van de toegang

Eweka kan u de toegang tot het hele systeem of een deel ervan ontzeggen als u zich schuldig maakt aan gedrag of activiteiten waarvan Eweka naar eigen goeddunken meent dat deze een van de voorwaarden in deze overeenkomst schenden. Als Eweka u de toegang tot het systeem ontzegt vanwege een dergelijke schending, heeft u geen recht:

 1. om via Eweka toegang te krijgen tot materiaal dat op het Systeem, het Internet of Usenet is opgeslagen;
 2. om krediet(en) te verkrijgen die u anders toekomen, en dit krediet(en) zal/zullen worden verbeurd; of
 3. om via Eweka toegang te krijgen tot diensten, koopwaar of informatie van derden op het Systeem, het Internet of Usenet, en Eweka is niet verplicht derde aanbieders van diensten, koopwaar of informatie op de hoogte te stellen, noch is Eweka verantwoordelijk voor enige gevolgen die voortvloeien uit een gebrek aan kennisgeving of beperking van uw toegang.

Beveiliging

U erkent en stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor de bescherming van uw wachtwoord en andere persoonlijke informatie en voor de gevolgen van het niet beschermen van uw gegevens. Toegang tot het Systeem, onze Diensten, het Internet of Usenet, en tot bepaalde online transacties impliceert het gebruik van identificatienummers, wachtwoorden, krediet- of debetrekeningen of andere geïndividualiseerde niet-openbare informatie ("Privé Documentatie"). U zult uw uiterste best doen om ongeoorloofd gebruik van onze Diensten, het Systeem of enige Privé Documentatie te voorkomen, en zult elk vermoeden van ongeoorloofd gebruik of andere inbreuk op de beveiliging onmiddellijk aan Eweka melden. U bent verantwoordelijk voor elk onbevoegd gebruik van uw identificatienummers of wachtwoorden totdat Eweka een schriftelijke kennisgeving ontvangt van een inbreuk op de beveiliging en een verzoek om verdere toegang voor dergelijke nummers en wachtwoorden te blokkeren. Eweka is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van betaal-, debet- of andere kredietrekeningen.

Afwijzing van garantie

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Eweka zal trachten een kwaliteitsdienst te verlenen, maar dat noch de beschikbaarheid van deze Dienst, noch de overdrachtssnelheid van de via deze Dienst beschikbare gegevens wordt gegarandeerd.

UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN IS GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO. EWEKA GARANDEERT NIET DAT DE DIENSTEN AAN UW EISEN VOLDOEN. DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK, WETTELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-SCHENDING OF NIET-TOEPASSING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN, TITEL, GEWOONTE, HANDEL, RUSTIG GENOT, NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE-INHOUD, OF SYSTEEMINTEGRATIE. EWEKA GARANDEERT NIET DAT DE DIENSTEN BESCHIKBAAR ZIJN OF WERKEN OP EEN ONONDERBROKEN, FOUTLOZE OF VOLLEDIG VEILIGE MANIER OF DAT FOUTEN OF DEFECTEN WORDEN GECORRIGEERD.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZAL EWEKA AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIG ANDER PERSOON VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE, SPECIALE, EXEMPLARISCHE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK, ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN; ENIGE WEBSITES OF DIENSTEN GEKOPPELD AAN ONZE DIENSTEN, HET MATERIAAL OF DE INFORMATIE OP ENIGE OF ALLE DERGELIJKE SITES OF DIENSTEN; INHOUD WAAR DAN OOK OP HET INTERNET, HETZIJ GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE; INCLUSIEF ZONDER BEPERKING SCHADE ALS GEVOLG VAN WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS, OF BEDRIJFSONDERBREKING. UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL HIERONDER IS DAT U UW GEBRUIK VAN DE SITE STAAKT.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Eweka en haar agenten en licentiegevers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit:

 1. elke schending van deze overeenkomst door u;
 2. inhoud of materiaal dat u indient of anderszins plaatst op ons Systeem of door gebruik te maken van onze Diensten; en
 3. uw schending van de rechten van een ander.

Beperkte tijd om een vordering in te dienen

stemt ermee in dat elke rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze Diensten één (1) jaar na het ontstaan van de rechtsvordering vervalt. Anders wordt een dergelijke rechtsvordering permanent uitgesloten.

Termijn en beëindiging

Deze Voorwaarden worden automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van een maand, totdat u of Eweka ze opzegt. Eweka heeft het recht deze Voorwaarden onmiddellijk te beëindigen in geval van een schending door u.

Terugbetalingen

Eweka service is pre-paid, restitutie kan niet worden aangeboden.

Volledige overeenkomst; richtlijnen

Deze Voorwaarden vormen, samen met eventuele bedrijfsregels, richtlijnen of beleidsregels die op de Eweka homepage zijn gepubliceerd, de gehele overeenkomst tussen Eweka en u met betrekking tot het gebruik van onze Diensten. Geen enkele wijziging van deze Voorwaarden is van kracht tenzij deze schriftelijk door Eweka is bevestigd. U stemt ermee in zich te houden aan de bedrijfsregels, het beleid en de richtlijnen van Eweka, die van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van Eweka kunnen worden gewijzigd.

Toepasselijk recht; jurisdictie en rechtsgebied

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

Uitvoerbaarheid

Indien enig deel van deze Voorwaarden om welke reden dan ook onuitvoerbaar of ongeldig wordt bevonden, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd in de minimale mate die nodig is, zodat de rest van deze Voorwaarden verder volledig uitvoerbaar blijft.

Opdracht

U mag uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eweka, die naar eigen goeddunken van Eweka kan worden onthouden.

Geen verklaring van afstand

Indien Eweka niet aandringt op een bepaling van deze Overeenkomst of deze niet afdwingt, mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht.

Schriftelijke overeenkomst

Deze Overeenkomst (en eventuele wijzigingen daarvan) vormt een bindend schriftelijk contract, ongeacht of dit door beide partijen op papier is ondertekend of via elektronische communicatie is aanvaard.